Algemene voorwaarden Bar of Brands

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Bar of Brands, gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag ("Verkoper"), voor de levering van producten ("Producten") en diensten ("Diensten") aan een wederpartij ("Afnemer"), evenals op alle juridische handelingen die aan deze overeenkomsten ten grondslag liggen.
1.2 Aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn alleen van kracht als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Wij bedrukken geen producten met beledigende of godslasterlijke teksten of afbeeldingen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen zijn alleen bindend als Verkoper deze schriftelijk bevestigt. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Als Afnemer via elektronische communicatie een aanbod doet of aanvaardt, komt de overeenkomst tot stand zodra Verkoper dit aanbod bevestigt of begint met de levering van de Producten en/of Diensten.
2.2 Als Verkoper erom vraagt, moet een mondeling geplaatste order schriftelijk door Afnemer worden bevestigd.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht Verkoper niet om een order te accepteren.
2.4 Verkoper en Afnemer komen overeen dat een geldige overeenkomst tot stand komt door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, zodra aan de voorwaarden is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet hierbij niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Verkoper gelden als bewijs, voor zover de wet dit toelaat.

3. Prijzen

3.1 De prijzen zijn gebaseerd op de soort en omvang van de producten en/of diensten zoals aangegeven op de website en in offertes. De prijzen zijn exclusief btw en gebaseerd op de Ex Works (Incoterms 2000) methode.
3.2 Bar of Brands behoudt het recht om de overeengekomen prijzen te wijzigen vóór de aflevering in het geval van prijsstijgingen van kostprijsfactoren, zoals veranderingen in wisselkoersen, grondstoffen, loonkosten, onjuist vermelde prijzen op de website, of veranderingen in overheidsmaatregelen die zich hebben voorgedaan na de totstandkoming van de overeenkomst, maar vóór de aflevering.
3.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen netto.

4. Levering

4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal de levering plaatsvinden volgens de Ex Works (Incoterms 2000) methode van Bar of Brands.
4.2 De afnemer is verplicht om de producten te accepteren op het moment van levering en om alle nodige informatie en medewerking te bieden aan Bar of Brands, als er ook diensten worden geleverd.
4.3 Als de afnemer de levering weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies, of het anderszins verlenen van medewerking die noodzakelijk is voor de levering van producten en/of diensten, is Bar of Brands gerechtigd om maatregelen te nemen die voor hen nodig zijn, zoals opslag door een derde partij. De extra kosten en eventuele schade die in dit geval ontstaan, kunnen op de afnemer worden verhaald. Als Bar of Brands in dit geval producten aan een derde partij levert, heeft Bar of Brands het recht om het verschil in prijs te verhalen op de afnemer.
4.4 Opgegeven levertijden of andere termijnen zijn niet bindend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Als de levering van producten en/of diensten niet op tijd is, moet Bar of Brands schriftelijk in gebreke worden gesteld. Dan moet Bar of Brands een redelijke termijn worden gegeven om alsnog aan hun verplichtingen te voldoen. Als deze termijn wordt overschreden, heeft de afnemer alleen het recht om de overeenkomst te ontbinden als er nog geen producten zijn geleverd of diensten zijn verricht. Bar of Brands is niet aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van vertragingen, waaronder winstderving en bedrijfsschade.
4.5 Bar of Brands kan orders in gedeelten uitvoeren en is gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.6 Bar of Brands kan de kosten van verpakking afzonderlijk in rekening brengen. De verpakking wordt niet teruggenomen.

5. Print Producten

5.1 Als de verkoper orders ontvangt om producten te bedrukken die bestemd zijn voor de koper ("Print Producten"), dan moet de koper materiaal van goede kwaliteit aanleveren dat direct reproduceerbaar is volgens het redelijke oordeel van de verkoper.
5.2 De verkoper is alleen verplicht om een drukproef ("Drukproef") af te geven voordat dergelijke producten worden vervaardigd als dit voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk is overeengekomen. In dat geval is de verkoper verplicht om de koper een Drukproef ter goedkeuring te sturen en moet de koper binnen 24 uur na ontvangst zijn goedkeuring of afkeuring aan de verkoper melden.
5.3 Geringe afwijkingen van de Print Producten van de Drukproef, waaronder maar niet beperkt tot kleurschakeringen, logo en/of afmetingen, worden niet beschouwd als een tekortkoming van de verkoper.
5.4 Als er tussen de verkoper en de koper een leveringstermijn is afgesproken, dan wordt deze termijn verlengd met de periode tussen het verzoek van de koper om een Drukproef te vervaardigen en het moment dat de Drukproef door de koper is goedgekeurd. De koper wordt geacht de Drukproef te hebben goedgekeurd als hij niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Drukproef zijn afwijzing heeft gemeld.
5.5 Alle kosten in verband met de door de verkoper verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Print Producten worden apart in rekening gebracht bij de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.6 De PMS-kleuren van digitale printproducten zijn altijd bij benadering en kunnen licht afwijken.
5.7 De verkoper is gerechtigd om 10% meer of minder van het door de koper bestelde aantal Print Producten te leveren en te factureren bij de koper.
5.8 Als de koper zelf een template heeft opgemaakt of heeft laten maken, wordt er gedrukt aan de hand van deze template nadat de verkoper deze heeft bevestigd. De koper is zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde template.

6. Textielproducten

6.1 Als de klant (afnemer) textielproducten bestelt, waarbij de klant zelf de kleur, het type en de maat bepaalt, kan hij een staalmonster bestellen. De bestelling van een staalmonster moet voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk worden overeengekomen tussen de klant en Bar of Brands (verkoper). De klant moet binnen 24 uur na ontvangst van het staalmonster zijn goedkeuring of afkeuring aan Bar of Brands meedelen.
6.2 Kleine afwijkingen in de textielproducten ten opzichte van het staalmonster, zoals kleur, maat en logo's, worden niet beschouwd als tekortkomingen van Bar of Brands.
6.3 Als de klant niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van het staalmonster zijn afwijzing kenbaar maakt, wordt het staalmonster geacht te zijn goedgekeurd.
6.4 Als de klant een staalmonster heeft besteld en dit heeft goedgekeurd volgens artikel 6.2 en 6.3, komen alle mogelijke vorderingen die betrekking hebben op het feit dat de geleverde producten niet overeenkomen met de overeenkomst, te vervallen, ondanks wat er in artikel 11 staat.
6.5 De kosten voor werkzaamheden die Bar of Brands uitvoert met betrekking tot de textielproducten worden apart aan de klant gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.6 Bar of Brands is gerechtigd om 5% meer of minder textielproducten te leveren en te factureren dan het aantal dat de klant in de order heeft aangegeven.
6.7 Als de klant geen sample heeft besteld, kan Bar of Brands niet verantwoordelijk worden gehouden voor de maatvoering van de kleding.
6.8 De klant moet de kleding wassen en reinigen volgens de wasvoorschriften op de kleding (tot een maximum van 40 graden bij bedrukking).

7. Betaling

7.1 Betaling dient binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen Bar of Brands en de klant. De klant heeft geen recht op aftrek, opschorting of verrekening.
7.2 Als de betaling tussen 9 en 30 dagen na factuurdatum plaatsvindt, kan de kredietbeperking niet in mindering worden gebracht.
7.3 Als de klant enig bedrag dat hij verschuldigd is niet binnen 8 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de klant in verzuim en zijn alle vorderingen van Bar of Brands onmiddellijk opeisbaar. Bar of Brands heeft dan recht op wettelijke rente (voor handelsovereenkomsten) vermeerderd met twee procent over het openstaande bedrag tot het moment van volledige betaling.
7.4 Als de klant niet binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar maakt tegen het factuurbedrag, wordt hij geacht het bedrag te hebben goedgekeurd.
7.5 Als de klant niet op tijd betaalt, komen alle redelijke kosten om betaling te verkrijgen voor zijn rekening, zoals de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten, die ten minste 15% van het totale verschuldigde bedrag beslaan met een minimum van Euro 500 (exclusief BTW). Dit doet geen afbreuk aan de overige rechten van Bar of Brands op basis van de wet of deze algemene voorwaarden.
7.6 Als de klant volledig of grotendeels in het ongelijk is gesteld bij een gerechtelijke procedure, moet hij alle kosten vergoeden die verband houden met de procedure, zoals kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten, zelfs als deze hoger zijn dan het door de rechter toegewezen bedrag.

8. Conformiteit

8.1 De afgeleverde producten mogen afwijken van het overeengekomen gewicht, maat, getal, concentratie, samenstelling of soortelijk gewicht tot 5%.
8.2 Monsters en modellen zijn slechts een indicatie. De afbeeldingen van producten in catalogi, internet, offertes en ander promotiemateriaal van Bar of Brands of de algemene aanbevelingen van Bar of Brands geven de klant geen rechten.

9. Vergunningen en dergelijke

9.1 De klant is verantwoordelijk voor het tijdig en correct verkrijgen van alle vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen en dergelijke die nodig zijn voor Bar of Brands om producten te leveren of op andere manieren aan zijn verplichtingen te voldoen.
9.2 De kosten verbonden aan het verkrijgen van dergelijke vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen en dergelijke zijn voor rekening van de klant.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom van de producten gaat over op de afnemer zodra het volledige bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering.
10.2 Zolang de afnemer de producten nog niet volledig heeft betaald, is het niet toegestaan om deze te verpanden of aan een derde partij over te dragen.
10.3 De afnemer moet de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd op een zorgvuldige manier opslaan en als eigendom van Bar of Brands herkenbaar maken. Daarnaast is de afnemer verplicht om de producten te verzekeren tegen brand-, waterschade en diefstal. Op verzoek van Bar of Brands moet de afnemer eventuele aanspraken uit deze verzekeringen aan Bar of Brands overdragen, als extra zekerheid voor de vorderingen van Bar of Brands op de afnemer.
10.4 Als de afnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Bar of Brands of als Bar of Brands reden heeft om te vermoeden dat de afnemer niet zal voldoen aan deze verplichtingen, is Bar of Brands bevoegd om de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te nemen, zonder afstand te doen van haar recht op verdere schadevergoeding. De afnemer moet hiervoor alle medewerking verlenen en alle kosten die verband houden met de terugname zijn voor rekening van de afnemer. Als de afnemer na terugname alsnog voldoet aan zijn verplichtingen jegens Bar of Brands, zijn alle kosten die verband houden met de teruggave van de producten voor rekening van de afnemer.

11. Klachten

11.1 Wanneer de producten bij levering worden ontvangen, moet de afnemer deze controleren op zichtbare gebreken of tekortkomingen. Als er gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd, moet de afnemer deze onmiddellijk na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan ons melden. Als er niet-zichtbare gebreken worden ontdekt, moet de afnemer deze binnen twee dagen nadat deze ontdekt zijn (of redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden) aan ons melden.
11.2 Als er een klacht wordt ingediend, zal de afnemer ons alle medewerking moeten verlenen om de klacht te onderzoeken. Als blijkt dat de klacht ongegrond is, zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van de afnemer.
11.3 Als wij kunnen vaststellen dat er inderdaad sprake is van een gebrek of tekortkoming en deze tijdig door de afnemer is gemeld, zullen wij ervoor kiezen om de gebrekkige producten te vervangen, de ontbrekende producten af te leveren, het bedrag dat in rekening is gebracht voor de gebrekkige producten te crediteren of (gedeeltelijk) terug te betalen. Als wij ervoor kiezen om (een deel van) de koopprijs terug te geven, dan moet de afnemer eerst de gebrekkige producten (de hele bestelling) aan ons retourneren.
11.4 Als de producten na levering geheel of gedeeltelijk zijn verbruikt, be- of verwerkt of vermengd met andere producten (behalve in het geval van installatie door ons of namens ons), kan de afnemer geen aanspraak meer maken op enige vergoeding of vervanging van de producten.
11.5 De afnemer kan geen aanspraak meer maken op enige betaling of vervanging van de producten, of het recht om de overeenkomst te ontbinden, als er niet tijdig is gemeld zoals beschreven in artikel 11.1, of als er meer dan 12 maanden zijn verstreken sinds de levering (6 maanden voor producten zonder elektronische component).

12. Overmacht

12.1 Als de levering geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is door omstandigheden buiten de macht van Bar of Brands, kan het bedrijf de levering opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden, kan Bar of Brands de overeenkomst opschorten of ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.3 Onder omstandigheden buiten de macht van Bar of Brands vallen transportmoeilijkheden, problemen met toeleveranciers of derden die door Bar of Brands zijn ingeschakeld, beperkende overheidsmaatregelen, storingen of onderbrekingen in de levering of beschikbaarheid van energie, storingen of onderbrekingen in de levering van grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten, en elke omstandigheid die Bar of Brands redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop het bedrijf geen invloed kan uitoefenen.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Als Bar of Brands verantwoordelijk is voor een fout die is veroorzaakt door het bedrijf, is de aansprakelijkheid van Bar of Brands beperkt tot wat is bepaald in artikel 11.3.
13.2 Bar of Brands is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade of winstderving van de afnemer.
13.3 De afnemer vrijwaart Bar of Brands volledig voor alle claims die derden tegen Bar of Brands indienen in verband met geleverde producten of diensten aan de afnemer.

14. Dienstverlening

14.1 Als Bar of Brands diensten moet verlenen in verband met de overeenkomst, zal het bedrijf de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Bar of Brands garandeert echter nooit het resultaat van de te verlenen diensten.
14.2 Als er een terechte en tijdig ingediende klacht is over de geleverde of te leveren diensten, is Bar of Brands verplicht om het gebrek te herstellen, de dienst opnieuw te verlenen, of het bedrag dat in rekening is gebracht geheel of gedeeltelijk te crediteren of terug te betalen.
14.3 Alle claims met betrekking tot geleverde diensten vervallen uiterlijk vijf werkdagen nadat de diensten zijn verricht of hadden moeten worden verricht, of zoveel eerder als voorgeschreven door de wet.
14.4 Artikel 13 is ook van toepassing op de aansprakelijkheid in verband met de dienstverlening door Bar of Brands of de aansprakelijkheid in verband met reeds geleverde diensten.

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van software, tekeningen, specificaties, knowhow en andere informatie die door of namens Bar of Brands worden verstrekt, blijven eigendom van Bar of Brands. Het is niet toegestaan voor de afnemer om deze informatie te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Bar of Brands. De informatie en knowhow die door Bar of Brands worden verstrekt, moeten strikt vertrouwelijk worden behandeld en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Bar of Brands aan derden worden verstrekt. De afnemer mag deze informatie en knowhow ook niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het uitdrukkelijk en schriftelijk is bedoeld in de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
15.2 De afnemer mag tekeningen, software, stereotypen, mallen, gereedschappen en andere zaken die daarmee zijn vervaardigd niet kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Bar of Brands, zelfs niet als deze in samenwerking of voor rekening van de afnemer zijn vervaardigd. Deze zaken blijven eigendom van Bar of Brands, zelfs als de kosten van de vervaardiging aan de afnemer in rekening zijn gebracht. Als bij de nakoming van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, intellectuele eigendomsrechten ontstaan, komen deze rechten toe aan Bar of Brands en worden deze rechten indien nodig door de afnemer aan Bar of Brands overgedragen.
15.3 De afnemer is verantwoordelijk voor eventuele vorderingen van derden die voortvloeien uit inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, levering of het gebruik van een product of dienst, gemaakt volgens de specificaties van de afnemer. Deze vrijwaring geldt ook als Bar of Brands in opdracht van de afnemer wijzigingen in een bestaande zaak of werk moet aanbrengen.

Terugroeping

16. Herroeping
16.1 Als het bedrijf om welke reden dan ook besluit om een verkocht product uit de markt te halen of waarschuwingen met betrekking tot producten aan klanten of eindgebruikers te communiceren ("terugroeping"), zal de klant alle medewerking verlenen aan het bedrijf.
16.2 Als het bedrijf besluit om een product terug te roepen, zal de klant op verzoek van het bedrijf alle op voorraad zijnde producten tegen de in rekening gebrachte prijs terugverkopen en terugleveren aan het bedrijf.
16.3 De klant zal tijdig alle informatie verstrekken die het bedrijf nodig heeft om klanten of eindgebruikers tijdig te kunnen informeren over een terugroepactie.

17. Opschorting en ontbinding

17.1 Als de klant zijn verplichtingen jegens het bedrijf niet nakomt, of als het bedrijf vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant niet in staat is om op verzoek van het bedrijf voldoende zekerheid te bieden voor de nakoming van zijn verplichtingen, heeft het bedrijf het recht om de uitvoering van de overeenkomst met de klant op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
17.2 Dit recht geldt ook als de klant van ondernemingsvorm verandert, als de zeggenschap binnen de onderneming van de klant wijzigt, als er beslag wordt gelegd op de zaken van de klant, als de klant surseance van betaling aanvraagt, als hij failliet wordt verklaard of als hij anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, als hij tot liquidatie overgaat of als hij overlijdt, of als de klant een vennootschap is die wordt ontbonden. De klant heeft geen opschortingsrecht.

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle afspraken tussen Verkoper en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het 'Weens Koopverdrag' is niet van toepassing.
18.2 Als Afnemer zich tijdens een eventueel geschil bevindt in een lidstaat van de Europese Unie, Polen, Noorwegen, Zwitserland of IJsland, zal het geschil worden opgelost door de bevoegde rechter in Amsterdam. De Verkoper behoudt echter het recht om een geschil voor te leggen aan een rechter die anders bevoegd is. Als Afnemer zich tijdens het geschil niet bevindt in een lidstaat van de Europese Unie, Polen, Noorwegen, Zwitserland of IJsland, zal het geschil worden opgelost door arbitrage volgens de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Deze arbitrage zal plaatsvinden te Amsterdam, door drie arbiters en in de Nederlandse taal.

19. Gebruik van bestanden

19.1 Afnemer geeft toestemming aan Verkoper om de bestanden (logo's, teksten en combinaties) die Afnemer aan Verkoper heeft verstrekt te gebruiken voor illustratieve doeleinden op de websites van Bar of Brands. Deze toestemming geldt niet als de eigenaar van de bestanden uitdrukkelijk geen toestemming heeft gegeven of als er copyright rust op het gebruik van deze bestanden.

20. Afstand van rechten door Verkoper

20.1 Als Verkoper afstand doet van een of meer rechten met betrekking tot een overtreding van een bepaling in deze algemene voorwaarden, betekent dit niet dat Verkoper afstand doet van een of meer andere rechten met betrekking tot overtreding van andere bepalingen of met betrekking tot een volgende overtreding van dezelfde bepaling.

21. Diverse bepalingen

21.1 Bar of Brands is gevestigd te Den Haag (2512 CP) aan Boekhorststraat 157 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74554433. Het BTW identificatienummer is NL859946186B01.
21.2 Bar of Brands is telefonisch bereikbaar op +31 (0)613 55 0985 of per email op info@barofbrands.com.
21.3 Bar of Brands streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 1 werkdag te beantwoorden.

 

Neem contact met ons op

Bewijs dat u geen robot bent
Error 404
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Altijd een duurzame optie
   • Duurzame geschenken voor een groenere wereld
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Persoonlijk contact en advies
   • Wij staan altijd voor je klaar
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Maatwerk & Custom Made
   • Wat je ook zoekt, wij regelen het